ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η γενική ανάγκη για αυτό το έργο πηγάζει από την αναγκαιότητα διατήρησης ενός υγιούς και καθαρού περιβάλλοντος για:

  • Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου του ναυτικού τουρισμού.
  • Αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εταιρειών και των πελατών τους.
  • Συμμόρφωση με την τοπική, εθνική και διεθνή νομοθεσία που σχετίζεται με το περιβάλλον.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και εργαζομένων συντήρησης σκαφών, μαρινών, ενοικιάσεων σκαφών, ναυτικών σχολών και συλλόγων.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

Σύλλογοι και χρήστες θαλάσσιων σπορ..

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

εμπορικά επιμελητήρια, εθνικές αρχές, υπουργεία και ναυτιλιακές διοικήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΜΚΟ, Ιδρύματα, άλλοι μη κυβερνητικά ενδιαφερόμενα μέρη και Ακαδημία

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μερικές φορές υπάρχει έλλειψη ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής, που σχετίζεται με έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη νομοθεσία, τον έλεγχο της ρύπανσης και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην κοινότητα των σκαφών αναψυχής.

Η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα για τον κλάδο του ναυτικού τουρισμού και των σκαφών αναψυχής.

Οι ανάγκες και τα κενά δεξιοτήτων ποικίλλουν μεταξύ των διαφορετικών υποτομέων του ναυτικού τουρισμού: υπάρχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ανάγκες γνώσης για διαφορετικούς υποτομείς.

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πρώτου προγράμματος σπουδών για τη θέση του «Υπεύθυνου Περιβάλλοντος στον Ναυτικό Τουρισμό» και να το παραδώσει με τη μορφή ενός ενιαίου διαδικτυακού μαθήματος ως συνεχούς εκπαίδευσης ΕΕΚ που δεν υπάρχει επί του παρόντος στον τομέα

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συμμετοχή του ναυτικού τομέα σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να διευκολυνθεί η μετάβαση ολόκληρου του τομέα προς περισσότερη αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος.

Να αυξηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση ​​όλου του κλάδου και στο ευρύτερο κοινό.

Να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον τομέα και θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες χώρες της Ένωσης και πέραν αυτής.