ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κύρια ιδέα αυτού του έργου πηγάζει από την ανάγκη διατήρησης ενός υγιούς και καθαρού περιβάλλοντος ώστε να διασφαλίσουμε:

  • Βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού.
  • Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εταιρειών του θαλλάσσιου τουρισμού και των πελατών τους.
  • Συμμόρφωση με την περιφερειακή, εθνική και διεθνή νομοθεσία που σχετίζεται με το περιβάλλον.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και εργαζομένων συντήρησης σκαφών, μαρινών, ενοικιάσεων σκαφών, ναυτικών σχολών και συλλόγων.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

Σύλλογοι και χρήστες θαλάσσιων σπορ..

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

εμπορικά επιμελητήρια, εθνικές αρχές, υπουργεία και ναυτιλιακές διοικήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΜΚΟ, Ιδρύματα, άλλοι μη κυβερνητικά ενδιαφερόμενα μέρη και Ακαδημία

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μερικές φορές υπάρχει έλλειψη ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής εξαιτίας της ανεπαρκούς γνώσης της νομοθεσίας, του έλεγχου της ρύπανσης και της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στην κοινότητα των σκαφών αναψυχής.

Η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα για τον κλάδο του ναυτικού τουρισμού και των σκαφών αναψυχής.

Οι ανάγκες και τα κενά δεξιοτήτων ποικίλλουν μεταξύ των φιαφόρων υποτομέων του ναυτικού τουρισμού: υπάρχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ανάγκες γνώσης για τον καθένα.

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα σπουδών για τη θέση του «Υπεύθυνου Περιβάλλοντος στον Ναυτικό Τουρισμό». Το πρόγραμμα προσφέρεται σε μορφή ενός ενιαίου διαδικτυακού μαθήματος ως συνεχούς εκπαίδευσης ΕΕΚ για να καλύψει τα κενά δεξιοτήτων που εντοπίσαμε.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συμμετοχή του ναυτικού τομέα σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ​​όλου του κλάδου και του ευρύτερου κοινού

Υποστήριξη της μετάβασης ολόκληρου του τομέα προς περισσότερη αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος

Δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο τον τομέα και μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες χώρες της πέραν της Ευρώπης